Què és un certificat i signatura electrònica?

Un certificat electrònic és un document signat per una autoritat de certificació que garanteix a les terceres persones que el rebin o l'utilitzin la identitat de la persona, la seva capacitat per realitzar un determinat acte, les autoritzacions, etc. Tal com recull la Llei de Signatura Electrònica 59/2003.

L'ús del certificat digital garanteix:

-la identificació de l'emissor. Només pot enviar la informació la persona que el signa.
-la integritat de la transacció. S'ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.
-El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica. La signatura electrònica té el mateix valor legal que la signatura manuscrita.
-la confidencialitat de l'enviament. Una comunicació xifrada només pot ser llegida pel destinatari final i no ha pogut ser manipulada.

Quins certificats puc fer servir a la seu electrònica de l'Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat? 

Per als tràmits amb els ciutadans i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques emeses per:

- Agència Catalana (idCAT, CATcert...) Nova finestra
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) Nova finestra
Cuerpo Nacional de Policía (DNIe) Nova finestra.

Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan emesos per l'Agència Catalana de Certificació associats a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat  s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el registre d'entrada i sortida.

Verificació del certificat de seu

Per validar els certificats podeu utilitzar el servei de:
Valide Nova finestra ofert per portal 060 Nova finestra,  
- Validador Nova finestra ofert per CATCert.

Només, heu d'introduïr les següents adreces en el formulari de validació (pot demanar que entreu un codi de seguretat (Captcha)).
https://seu.cornella.cat (Seu Electrònica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat)
https://ajuntament.cornella.cat (Administració de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat)
 

 

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Programació Ràdio Cornellà
Consulta el catàleg de programes i la graella de l'emissora municipal ...

Programació Ràdio Cornellà

Ràdio Cornellà en directe
Escolta les emissions en directe de Ràdio Cornellà ...

Ràdio Cornellà en directe

Ràdio Cornellà a la carta
Escolta els arxius d'àudio dels diferents programes ...

Ràdio a la carta