Informació pública

Perfil del Contractant

Contractes adjudicats

Tauler d'Anuncis

Tauler d'anuncis: e-TAULER (properament) Nova finestra

Informació Institut Municipal de Radiodifusió de Cornellà de Llobregat

Consell Rector

Normativa

Organigrama

Declaracions de Béns i Activitats
Les declaracions de Béns Patrimonials i Activitats i causes de possible incompatibilitat que a continuació es relacionen, són les últimes declaracions presentades a l'Ajuntament de Cornellà, de les quals s'han ombrejat, per protegir la seva confidencialitat, les dades personals referides al DNI i domicili, així com les dades de localització dels béns que declaren, d'acord amb el previst per l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.

Actes Consell Rector:

Informació Administrativa

Pressupost 2021 Nova finestra
Si vols consultar la informació d'anys anteriors: Pressupostos Ajuntament anys anteriors Nova finestra

Indicadors de gestió 2021 Nova finestra

Liquidació Pressupost 2019 Nova finestra

Compte General Nova finestra

Període mig de pagament a proveïdors Nova finestra

Preus Públics 2020 Nova finestra 
Si vols consultar la informació d'anys anteriors: Normativa Fiscal Ajuntament anys anteriors Nova finestra

Convenis

 

 

Consultes i suggeriments
Sol·licita informació, formula queixes, suggeriments, incidències ...

Consultes i Suggeriments

Programació Ràdio Cornellà
Consulta el catàleg de programes i la graella de l'emissora municipal ...

Programació Ràdio Cornellà

Ràdio Cornellà en directe
Escolta les emissions en directe de Ràdio Cornellà ...

Ràdio Cornellà en directe

Ràdio Cornellà a la carta
Escolta els arxius d'àudio dels diferents programes ...

Ràdio a la carta