Catàleg de dades i documents interoperables

El Catàleg de dades i documents interoperables és la relació actualitzada de dades i documents que estan en poder de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i/o d'altres administracions públiques i que es poden obtenir per mitjans electrònics, a l'efecte de fer efectiu el dret dels ciutadans i ciutadanes a no aportar-los en un procediment concret.
 
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat i els ens depenents o vinculats no poden demanar cap document que hagi estat incorporat a aquest Catàleg, sempre que s'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud.
 
No obstant, el servei responsable de gestionar la sol·licitud realitzarà les consultes de dades, dels fitxers propietat de l'Ajuntament de Terrassa, que siguin necessàries per a la tramitació i resolució de la mateixa.
 
Què ha de fer un ciutadà o ciutadana perquè les diferents administracions i entitats públiques puguin intercanviar les seves dades amb garantia de legalitat
Tota la documentació que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat pugui obtenir en el moment de la sol·licitud, per mitjans telemàtics, informàtics o electrònics, no caldrà que sigui aportada per la persona sol·licitant, sempre que s'autoritzi la seva obtenció en el formulari de sol·licitud. 

Documents que no cal aportar en els tràmits amb l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat:

Qualsevol document emès per el propi Ajuntament de Cornellà de Llobregat
 
Benestar Social i Família
- Títol de família nombrosa (TFN):
 . Vigència del TFN
 . Dades bàsiques del TFN
 . Dades completes del TFN
 
- Dades referents al grau de discapacitat
 
Dades de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)
- Certificat d'estar al corrent d'obligacions tributàries
- Dades de l'IRPF
- Nivell de renda
 
Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
- Certificat d'estar al corrent de pagament
- Informe d'alta laboral a data concreta
- Acreditació d'activitat agrària per compte pròpia
 
Els documents visats electrònicament de:
- Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
- Col·legi d'Aparelladors, Arquitectec tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona
 
Certificats d'ocupació i atur del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
- Certificat d'inscripció de demandant d'ocupació
- Certificat d'últim període d'inscripció i de períodes d'inscripció
- Certificat de dades personals (inscripció en el SOC i dades del DNI/NIF)
- Certificat de perceptor de prestacions d'atur
 
Dades del Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI)
 
Còpia del Document Nacional d'Identitat

 

Cornellà Compra a Casa
Asociación única que agrupa todos los comercios y entidades promotores del pequeño y mediano comercio de Cornellà

Cornellà Compra a Casa

Mapa comercial
Acceder al portal

Mapa comercial

Fem Cornellà, véns?
Principales campañas comerciales 

Fem Cornellà, véns?